home

永力產品 > 轉接頭

IEC 60320 C13規格轉接頭
轉接頭
3極 轉接頭 (有接地)
2極 轉接頭 (無接地)
IEC規格 轉接頭
母座系列 轉接頭
進階搜尋
3極-2極(+接地端子)
T型插頭
延長線
延長線
IEC 延長線
多孔插座
技術支援
目錄
線上安規認證資料庫
相關資訊
世界各國電壓、插頭型式一覽表
IEC 60320 簡介


 

型號:YL-1212
插頭規格: NEMA 5-15P
母座規格: IEC 60320 C13


型號:YL-1212L
插頭規格: NEMA 5-15P
母座規格: IEC 60320 C13


型號:YL-2212
插頭規格: Schuko plug CEE7
母座規格: IEC 60320 C13

型號:YL-2212L
插頭規格: Schuko plug CEE7
母座規格: IEC 60320 C13

型號:YL-3512
插頭規格: Australia AS/NZS3112
母座規格: IEC 60320 C13

YL-3512

型號:YL-4512
插頭規格: Italy CEI 23-16
母座規格: IEC 60320 C13

YL-4512

型號:YL-4612
插頭規格: Switzerland SEV1011
母座規格: IEC 60320 C13

YL-4612

型號:YL-6012
插頭規格: UK BS1363
母座規格: IEC 60320 C13

YL-6012

型號:YL-6012L
插頭規格: UK BS1363
母座規格: IEC 60320 C13

YL-6012L

型號:YL-2112
插頭規格: Europlug EN50075
母座規格: IEC 60320 C13


型號:YL-3112
插頭規格: IEC 60320 C8
母座規格: IEC 60320 C13


型號:YL-3412
插頭規格: IEC 60320 C6
母座規格: IEC 60320 C13

YL-3412

型號:YL-3212
插頭規格: IEC 60320 C14
母座規格: IEC 60320 C13型號:YL-3220
插頭規格: IEC 60320 C14
母座規格: IEC 60320 C15


型號:YL-3218
插頭規格: IEC 60320 C14
母座規格: IEC 60320 C19


型號:YL-3212L
插頭規格: IEC 60320 C14
母座規格: IEC 60320 C13


型號:YL-3212L-1
插頭規格: IEC 60320 C14
母座規格: IEC 60320 C13


型號:YL-3212L-2
插頭規格: IEC 60320 C14
母座規格: IEC 60320 C13


型號:YL-3212L-3
插頭規格: IEC 60320 C14
母座規格: IEC 60320 C13


型號:YL-3312
插頭規格: IEC 60320 C20
母座規格: IEC 60320 C13


型號:YL-3312L
插頭規格: IEC 60320 C20
母座規格: IEC 60320 C13


型號:YL-3312L-1
插頭規格: IEC 60320 C20
母座規格: IEC 60320 C13


型號:YL-3312L-2
插頭規格: IEC 60320 C20
母座規格: IEC 60320 C13


型號:YL-3312L-3
插頭規格: IEC 60320 C20
母座規格: IEC 60320 C13


型號:YL-3318
插頭規格: IEC 60320 C20
母座規格: IEC 60320 C19


型號:YL-3318L
插頭規格: IEC 60320 C20
母座規格: IEC 60320 C19


型號:YL-3318L-1
插頭規格: IEC 60320 C20
母座規格: IEC 60320 C19


型號:YL-3318L-2
插頭規格: IEC 60320 C20
母座規格: IEC 60320 C19


型號:YL-3318L-3
插頭規格: IEC 60320 C20
母座規格: IEC 60320 C19


型號:YL-3325
插頭規格: IEC 60320 C20
母座規格: IEC 60320 C21


型號:YL-331212
插頭規格: IEC 60320 C20
母座規格: IEC 60320 C13


型號:YL-321212
插頭規格: IEC 60320 C14
母座規格: IEC 60320 C13


型號:YL-331818
插頭規格: IEC 60320 C20
母座規格: IEC 60320 C19


top     
[ 首頁 ] [ 關於永力 ] [ 永力產品 ] [ 技術支援 ] [ 聯絡我們 ]

Copyright (c) 1999-2020, Yung Li Co., Ltd. All Rights reserved