home

永力產品 > 轉接頭

IEC 60320 C5規格轉接頭
轉接頭
3極 轉接頭 (有接地)
2極 轉接頭 (無接地)
IEC規格 轉接頭
母座系列 轉接頭
進階搜尋
3極-2極(+接地端子)
T型插頭
延長線
延長線
IEC 延長線
多孔插座
技術支援
目錄
線上安規認證資料庫
相關資訊
世界各國電壓、插頭型式一覽表
IEC 60320 簡介


 

型號:YL-1214
插頭規格: NEMA 5-15P
母座規格: IEC 60320 C5

型號:YL-1214L
插頭規格: NEMA 5-15P
母座規格: IEC 60320 C5

型號:YL-2214
插頭規格: Schuko plug CEE7
母座規格: IEC 60320 C5

型號:YL-2214L
插頭規格: Schuko plug CEE7
母座規格: IEC 60320 C5

型號:YL-3514
插頭規格: Australia AS/NZS3112
母座規格: IEC 60320 C5

YL-3514

型號:YL-4514
插頭規格: Italy CEI 23-16
母座規格: IEC 60320 C13

YL-4514

型號:YL-4614
插頭規格: Switzerland SEV1011
母座規格: IEC 60320 C5

YL-4614

型號:YL-6014
插頭規格: UK BS1363
母座規格: IEC 60320 C5

YL-6014

型號:YL-3114
插頭規格: IEC 60320 C8
母座規格: IEC 60320 C5

YL-3114

型號:YL-3214
插頭規格: IEC 60320 C14
母座規格: IEC 60320 C5

YL-3214

top  
[ 首頁 ] [ 關於永力 ] [ 永力產品 ] [ 技術支援 ] [ 聯絡我們 ]

Copyright (c) 1999-2020, Yung Li Co., Ltd. All Rights reserved