home

永力產品 > 轉接頭

IEC 60320 C7規格轉接頭
轉接頭
3極 轉接頭 (有接地)
2極 轉接頭 (無接地)
IEC規格 轉接頭
母座系列 轉接頭
進階搜尋
3極-2極(+接地端子)
T型插頭
延長線
延長線
IEC 延長線
多孔插座
技術支援
目錄
線上安規認證資料庫
相關資訊
世界各國電壓、插頭型式一覽表
IEC 60320 簡介


 

型號:YL-1113
插頭規格: NEMA 1-15P
母座規格: IEC 60320 C7

YL-1113

型號:YL-1113L
插頭規格: NEMA 1-15P
母座規格: IEC 60320 C7

YL-1113L

型號:YL-2113
插頭規格: Europlug EN50075
母座規格: IEC 60320 C7

YL-2113

型號:YL-2113L
插頭規格: Europlug EN50075
母座規格: IEC 60320 C7

YL-2113L

型號:YL-3613
插頭規格: Australia AS/NZS 3112
母座規格: IEC 60320 C7

YL-3613

型號:YL-3613L
插頭規格: Australia AS/NZS 3112
母座規格: IEC 60320 C7

YL-3613L

型號:YL-6013
插頭規格: UK BS1363
母座規格: IEC 60320 C7

YL-6013

型號:YL-6013L
插頭規格: UK BS1363
母座規格: IEC 60320 C7

YL-6013L

型號:YL-3213
插頭規格: IEC 60320 C14
母座規格: IEC 60320 C7

型號:YL-3413
插頭規格: IEC 60320 C6
母座規格: IEC 60320 C7

top   
[ 首頁 ] [ 關於永力 ] [ 永力產品 ] [ 技術支援 ] [ 聯絡我們 ]

Copyright (c) 1999-2020, Yung Li Co., Ltd. All Rights reserved