home

永力產品 > 轉接頭

英國BS546 / 南非SABS164規格轉接頭
轉接頭
3極 轉接頭 (有接地)
2極 轉接頭 (無接地)
IEC規格 轉接頭
母座系列 轉接頭
進階搜尋
3極-2極(+接地端子)
T型插頭
延長線
延長線
IEC 延長線
多孔插座
技術支援
目錄
線上安規認證資料庫
相關資訊
世界各國電壓、插頭型式一覽表
IEC 60320 簡介


 
16A Rating

型號:YL-8015
插頭規格: BS546 / SABS164
母座規格: NEMA 5-15R


型號:YL-8021
插頭規格: BS546 / SABS164
母座規格: NEMA 1-15R


型號:YL-8022
插頭規格: BS546 / SABS164
母座規格: Europlug receptacle


型號:YL-8023
插頭規格: BS546 / SABS164
母座規格: CEE7 Schuko receptacle


型號:YL-8035
插頭規格: BS546 / SABS164
母座規格: AS/NZS3112 receptacle6A Rating

型號:YL-8115
插頭規格: BS546 / SABS164 (rating 6A)
母座規格: NEMA 5-15R

YL-8115

型號:YL-8121
插頭規格: BS546 / SABS164 (rating 6A)
母座規格: NEMA 5-15R

YL-8121

型號:YL-8123
插頭規格: BS546 / SABS164 (rating 6A)
母座規格: CEE7 Schuko receptacle

YL-8123

top[ 首頁 ] [ 關於永力 ] [ 永力產品 ] [ 技術支援 ] [ 聯絡我們 ]

Copyright (c) 1999-2020, Yung Li Co., Ltd. All Rights reserved